top of page

Stiftelsens riktlinjer för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas enligt stiftelsens riktlinjer och med stöd i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/79), (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

 

Personuppgiftsansvarig

Stiftelsens styrelse är personuppgiftsansvarig.
Kontaktperson är Ann-Catherine Sandell, se kontaktformulär. Stiftelsen har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Danske Bank som administrerar och sköter utbetalningar av bidrag och anslag. 

 

Stiftelsens kontakt med och hantering av personuppgifter

GDPR berör endast fysiska personer. Stiftelsen behandlar i huvudsak endast ansökningar från organisationer.  Styrelsen har kännedom om namn och personuppgifter på styrelsen (ej känsliga) samt namn och kontaktuppgifter på de personer som företräder och skickar in ansökningar från sökande organisationer. Stiftelsen har inte tillgång till vare sig personnummer eller känsliga personuppgifter för de sistnämnda. 

Ansökningar från forskare innehåller personuppgifter (dock ej känsliga)  som bevaras så länge som erfordras enlig lag. Vid avslag raderas uppgifterna.

Samtycke

Stiftelsen betraktar det som ett samtycke att ansökningarna skickas in.
Ansökningar som avslås kastas tre månader efter styrelsens sammanträde. Övriga ansökningar sparas så lång tid som erfordras på grund av lag bl. a. bokföringslagen och skattelagstiftningen.

 

Information

Den person som så önskar har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som stiftelsen behandlar om denne (s.k. registerutdrag) samt rätt att begära rättelse. Under vissa förutsättningar finns även rätt att begära radering eller begränsning av personuppgifter eller invända mot vår behandling. Under vissa förutsättningar föreligger rätt för en person att få ut sina personuppgifter som lämnats till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
Den som har klagomål på vår behandling av personuppgifter kan inge klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

bottom of page