top of page

Stadgar för Stiftelsen Konung Oscar den II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne

§ 1
Stiftelsen som tillkommit för att hugfästa minnet av Konung Oscar den II:s och Drottning Sophias guldbröllop har till ändamål att lämna bidrag till social och medicinsk omvårdnad av barn och ungdom, företrädesvis från Stockholm.

 

§ 2
Stiftelsen förvaltas av en styrelse med säte i Stockholm, bestående av ordförande och fyra andra för fyra år utsedda ledamöter, av vilka en bör vara läkare och en förfaren i ekonomiska angelägenheter.
Samtliga styrelseledamöter skall utses av stiftelsens styrelse. Vice ordförande väljs inom styrelsen.
Avgår ledamot före utgången av den tid, för vilken han blivit utsedd, utses annan i hans ställe för den återstående tiden.

 

§ 3
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordinarie sammanträde hålles årligen i maj månad.
Styrelsen är beslutför endast om minst tre ledamöter är närvarande.
Sluten omröstning verkställes, där så begäres, vid val av styrelseledamot; eljest sker omröstning öppet. Falla rösterna lika för olika meningar, skiljer vid val lotten men bli i övriga fall den mening gällande, som biträdes av ordföranden.
Vid sammanträde skall föras protokoll, som ska justeras av ordföranden.
Protokollen skall numreras i följd.

 

§ 4
Styrelsen utser inom sig kassaförvaltare, som åligger att vaka över tillvaratagandet av stiftelsens ekonomiska intressen samt över förandet av stiftelsens räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår, ävensom att inför styrelsen föredraga frågor av ekonomisk natur.


§ 5
Stiftelsens värdehandlingar skall deponeras i öppet förvar i bank enligt styrelsens närmare bestämmande.

 

Minst 1/10 av avkastningen bör årligen läggas till kapitalet.

 

§ 6
Styrelsen äger att inom eller utom sin krets utse sekreterare med uppgift att för protokoll vid styrelsens sammanträden, att ombesörja kallelse till dessa samt att expediera styrelsens beslut. Sekreteraren äger i denna egenskap åtnjuta skäligt arvode.

 

§ 7
Stiftelsens namn tecknas av ordföranden med kontrasignation av sekreteraren eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.

§ 8
Stiftelsens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av en auktoriserad revisor. Denna jämte en suppleant, likaledes auktoriserad revisor, utses av styrelsen för en tid av fyra år. Revisionsbolag kan utses.
I god tid före utgången av första kalenderkvartalet bör räkenskaperna för det närmast förflutna räkenskapsåret, behörigen avslutade och åtföljda av verifikationer, jämte styrelsen protokoll tillhandahållas revisorn.
Före den första maj skall revisorn ha avslutat revisionen och till styrelsen avlämnat berättelse däröver.

 

§ 9
Stadgarna kan ändras endast genom beslut, som biträtts av minst fyra av styrelsen ledamöter.


*****


Stadgarna har tillkommit genom beslut av stiftelsens styrelse:
den 21 juni 1960, lydelsen av § 1 har avfattats efter beslut av Kungl. Maj:t den 15 maj 1959,
den 5 maj om ändring av föreskrifterna i § 2 andra st punkt 1, § 3 andra st och § 8 första st punkt 1,
§ 2 efter beslut av Kammarkollegiet den 3 februari 2000,
§ 8 genom styrelsens beslut den 10 maj 2017 med bekräftelse den 24 maj 2018

bottom of page